ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot


การจองปืน Kimber ขนาด .45

ขั้นตอนการจองปืนยี่ห้อ Kimber ขนาด .45

จ่าย/โอนเงินค่าจองเป็นจำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าดำเนินการ เมื่อท่านโอนเงินค่าจองแล้ว

Fax ใบโอนเงินพร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ (มือถือที่ติดต่อได้สะดวก) และ รุ่นปืนที่ต้องการจอง 

*** ชื่อตามใบอนุญาตขอซื้ออาวุธปืน (ป.3) ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่จอง *** 

หมายเลข Fax.02-226 2928 แล้วโทรมา Confirm ลำดับที่ในการจองของท่าน

เมื่อถึงคิวของท่าน ทางร้านฯ จะโทรแจ้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อขอคำยืนยันรุ่นปืนที่ท่านจอง

พร้อมโอนเงินมัดจำเพิ่ม 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

โดยทางร้านฯจะถือว่าท่านได้วางเงินมัดจำค่าอาวุธปืนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

*** ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจองคิว 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ***

*** หากไม่ประสงค์สั่งจองอาวุธปืน *** 

 
ธนาคารกสิกรไทย      สาขาวังบูรพา         เลขที่บัญชี 044-2-49462-2         ชื่อบัญชี นายฐิติธร บุพพารัมณีย์
ธนาคารกรุงเทพ         สาขาสามยอด        เลขที่บัญชี 150-0-65901-4         ชื่อบัญชี นายฐิติธร บุพพารัมณีย์